Quy Định bề dày cach điện theo tiêu chuẩn TCVN 5935-2 2013 (IEC 60502-2)

STT TIẾT DIỆN DANH DỊNH CHIỀU DÀY CÁCH ĐIỆN Ở ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH UO/U (Um)
THEO TIÊU CHUẨN TCVN 5935-2-2013
3.6/6(7.2)kV 6/10(12)kV 8.7/15(17.5)kV 12/20(24)kV 18/30(26)kV
mm2 mm mm mm mm mm
1 10 2.5 - - - -
2 16 2.5 3.4 - - -
3 25 2.5 3.4 4.5 - -
4 35 2.5 3.4 4.5 5.5 -
5 50 đến 185 2.5 3.4 4.5 5.5 8.0
6 240 2.6 3.4 4.5 5.5 8.0
7 300 2.8 3.4 4.5 5.5 8.0
8 400 3.0 3.4 4.5 5.5 8.0
9 500-1600 3.2 3.4 4.5 5.5 8.0
Trở về
Thông tin khác